Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư số: 41 /2011/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm  2012

                                                       THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông  tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động,  vệ sinh lao động 

___________________________

­­­­­­­­­­­

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số  110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bố sung  một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều  của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số  186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

Bộ Lao động-Thương binh và  Xã hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày  29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động  (sau đây gọi tắt là Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH)  như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định  của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH như sau:
1. Điểm a khoản 2 mục VI

Thẻ an toàn lao động do  người sử dụng lao động (theo quy định tại Điều 6 Bộ luật Lao động) in và quản  lý theo mẫu kèm theo tại Phụ lục I của Thông tư này. Trường hợp người sử dụng  lao động không thể tự in thẻ an toàn lao động thì liên hệ với Sở Lao  động-Thương binh và Xã hội địa phương để được cung cấp.

2. Điểm b khoản 2 mục VI

Người sử dụng lao động có  trách nhiệm cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động (kể cả người lao động hành  nghề tự do) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ  sinh lao động sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát  hạch đạt yêu cầu.

3. Điểm f  khoản 1 mục VII

Hàng năm, cơ sở phải báo  cáo danh sách người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,  vệ sinh lao động với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản để  quản lý và theo dõi; tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác huấn luyện về an toàn  lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư liên tịch số  01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh  và Xã hội, Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn-vệ sinh lao  động trong cơ sở lao động.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1.  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2012.

2. Thẻ an toàn lao động  được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực, vẫn tiếp tục có giá trị cho đến  hết thời hạn theo qui định tại Thông tư số 37/2005/TT- BLĐTBXH.

3.  Trong quá trình thực hiện,  nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã  hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Phụ lục I

MẪU THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số  41/2011/TT-BLĐTBXH  ngày 28/12/2011  của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

 

Kích thước thẻ: 60mmx90mm<><><><><><><><><>

Mặt trước

Mặt  sau

(1)……………………………………………….(2)……………………………………………….

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ảnh 3x 4, đóng dấu giáp laiSố:    …………../(3)………./TATLĐ

CỘNG HOÀ    XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –    Tự do – Hạnh phúc

file:///C|/Documents and Settings/Administrator/Application Data/Macromedia/Dreamweaver 8/OfficeImageTemp/clip_image001_0003.gif” alt=”1234″ width=”162″ height=”3″ />

 

THẺ AN TOÀN  LAO ĐỘNG

Họ và tên………………………………………………..

Sinh ngày: ……../……./…………

Công việc: ………………………………………………

Đã hoàn thành khoá huấn luyện:     ……………….

……………………………………………………………………

Từ ngày ……/…../20…. đến ngày ……/……/20…….

………, ngày ……/……./………

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Thẻ có giá trị đến ngày    ……/……./…………

 

  1. Tên cơ quan chủ quản  cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa, cỡ 10).
  2. Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ  10).

3.   Năm cấp thẻ an  toàn lao động.

X