LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh Lao động

Giám đốc:
NGUYỄN THANH HƯNG

Số điện thoại: +84.0000000
E-mail: info@molisa.gov.vn

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội

Phó giám đốc:
NGUYỄN THANH TÙNG

Số điện thoại: +84.0000000
E-mail: info@molisa.gov.vn

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội

Phó giám đốc:
PGĐ

Số điện thoại: +84.0000000
E-mail: info@molisa.gov.vn

GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM

Giảng viên 1

Giảng viên 2

Giảng viên 3

Giảng viên 4

Giảng viên 5

Giảng viên 6

FORM LIÊN HỆ

Nguyện vọng đăng ký:

Ngày đào tạo:

Trả lời