Văn bản pháp luật

TT Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

TT Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm … Đọc Thêm

TTLT Số: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

TTLT Số:  01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011     THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động              Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm … Đọc Thêm

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư số: 41 /2011/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm  2012                                                        THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông  tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động,  vệ sinh lao động  ___________________________ ­­­­­­­­­­­ Căn cứ Nghị … Đọc Thêm

Thông tư số: 28/2010/TT-BCT

Thông tư số: 28/2010/TT-BCT

QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ  ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008  CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA  CHẤT THÔNG TƯ  QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ  ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008  CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA  CHẤT BỘ … Đọc Thêm

Từ 1/1/2012, thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội

Từ 1/1/2012, thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/1/2012, tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động, tăng 2% so với hiện nay. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17% và người lao động đóng 7% BHXH.   Cụ thể, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã … Đọc Thêm

Page 3 of 3123