CHỨC  NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dài hạn và hàng năm trình Cục trưởng Cục An toàn lao động phê duyệt để thực hiện;
 2. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng, nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật;
 3. Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 4. Tổ chức cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật;
 5. Biên soạn tài liệu, nội dung, chương trình huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các quy định khác có liên quan;
 6. Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, chuyển giao các chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
 7. Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng của các hoạt động huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 8. Cấp, đổi Giấy chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định;
 9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên, kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo chương trình của Bộ;
 10. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 11. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động theo sự phân công của Bộ;
 12. Cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị, hội thảo cho các khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tổ chức tại Trung tâm; tổ chức các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật;
 13. Thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động quản lý về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ, Cục An toàn lao động giao;
 14. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản được giao theo qui định của Nhà nước và của Bộ;
 15. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định;
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng và Cục trưởng Cục An toàn lao động

Trả lời