CHỨC  NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động dài hạn và hằng năm trình Cục trưởng Cục An toàn lao động phê duyệt để thực hiện.

2. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng, nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

3. Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên, kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo chương trình của Bộ.

5. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

6. Thử nghiệm, chứng nhận các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và các loại phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

7. Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động đối với chuyên gia đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; tư vấn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

8. Thực hiện quan trắc môi trường lao động; đánh giá điều kiện lao động, tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my.

9. Đào tạo nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trình độ sơ cấp theo quy định.

10. Biên soạn tài liệu, nội dung, chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, chuyển giao các chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

11. Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng các hoạt động huấn luyện, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động.

12. Tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động; tham gia đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động theo sự phân công của Bộ.

13. Cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng tổ chức tại Trung tâm; tổ chức các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các chương trình, dự án, hợp tác quốc tế và các hoạt động quản lý về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ, Cục An toàn lao động giao.

15. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kết quả quan trắc môi trường lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định.

16. Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng và Cục trưởng Cục An toàn lao động.

Trả lời