Cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện An toàn – Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội).


  • Văn phòng
  • Phòng Kế hoạch Tài chính
  • Phòng An toàn Hóa chất – Mỏ.
  • Phòng An toàn Cơ – Nhiệt – Điện.
  • Phòng An toàn Xây dựng.
  • Phòng Vệ sinh Lao động.
  • Xưởng thực hành

Trả lời