Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao động – Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội).


 • Văn phòng
 • Phòng Kế hoạch Tài chính
 • Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ sở huấn luyện, đào tạo thực hành thínghiệm, thực nghiệm tại Sơn Tây.
 • Phòng An toàn Mỏ, Hóa chất và Kiểm định.
 • Phòng An toàn Cơ – Nhiệt – Điện và Đào tạo nghề.
 • Phòng An toàn Xây dựng.
 • Phòng Vệ sinh Lao động.
 • Xưởng thực hành
 • Cơ sở huấn luyện, đào tạo thực hành thínghiệm, thực nghiệm tại Sơn Tây.
 • Văn phòng
 • Phòng Kế hoạch Tài chính
 • Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phòng An toàn Mỏ, Hóa chất và Kiểm định.
 • Phòng An toàn Cơ – Nhiệt – Điện và Đào tạo nghề.
 • Phòng An toàn Xây dựng.
 • Phòng Vệ sinh Lao động.
 • Xưởng thực hành

Trả lời