Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao Động là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục an toàn, lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được đầu tư cơ sở vật chất từ nguồn Dự án KOICA (Dự án nâng cao năng lực cho Trung tâm Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động) và Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao Động (thuộc Nguồn dự án Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động) tại Cơ sở huấn luyện thực hành tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Với mục tiêu Nâng cao năng lực và phát triển Trung tâm Quốc gia về AT-VSLĐ trở thành trung tâm huấn luyện AT-VSLĐ hàng đầu của Việt Nam với cơ sở vật chất nhiều trang thiết bị nhất hiện đại nhất trong tất cả các tổ chức dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hiện nay.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THIẾT BỊ ĐÀO TẠI TẠI SƠN TÂY