TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. An toàn Hóa chất, Mỏ & Kiểm định An toàn:

LIÊN HỆ: 0904 118799

2. An toàn Cơ - Nhiệt - Điện & Đào tạo nghề:

LIÊN HỆ: 0916 809669

3. Vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động:

LIÊN HỆ: 0979 158815

4. An toàn xây dựng:

LIÊN HỆ: 0904 365366

5. Xưởng thực hành:

LIÊN HỆ: 0915 903910

6. Văn phòng:

LIÊN HỆ: 0913 525275

7. Kế hoạch - Tài chính:

LIÊN HỆ: 0982 118799