Chiêu sinh huấn luyện an toàn tháng 10/2014

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 148/ATLĐ – TTHL

V/v tổ chức chiêu sinh các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

             Hà Nội, ngày 24  tháng 9  năm 2014

 

 

Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp

Thực hiện công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo Thông tư số 27/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013, Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dự kiến tổ chức các khóa huấn luyện cho các đối tượng tại Hà Nội cụ thể:

1/ Huấn luyện giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động: 03-09/11/2014

2/ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách: 10-15/11/2014

3/ Huấn luyện cán bộ quản lý: 20-21/11/2014

4/ Người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt: 20-23/11/2014

5/ Người lao động: 23-24/11/2014

Chi phí và thời lượng các khóa học: Phụ lục 1,2

Trung tâm Kính đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu huấn luyện đăng ký theo các hình thức sau:

Mr. Hào – Chuyên viên phòng KHTH

Điện thoại: 0437344120                             Di động: 0989 382363            Web: huanluyenantoan.gov.vn                   trungtamhuanluyen@molisa.gov.vn

Đối với các đơn vị có nhu cầu tổ chức huấn luyện tại đơn vị, xin liên hệ để biết chi tiết chương trình và chi phí cụ thể.

Trung tâm sẽ thông báo trực tiếp với từng học viên đã đăng ký về thời gian và địa điểm cụ thể trước khi diễn ra khóa học 02 ngày.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Tạ Trung Dũng

 

 

 

PHỤ LỤC 1

( Kèm theo công văn số:148/ATLĐ-TTHL, ngày 24  tháng 9 năm 2014)

 

Số tt

Tên lớp học

Thời gian học

Kinh phí/ 1 học viên

VNĐ

Lần đầu

Định kỳ

Lần đâù

Định kỳ

1

Huấn luyện giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động

7 ngày

4.000.000 đ

2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý ( Nhóm 1)

2 ngày

1 ngày

500.000

250.000

3

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách (Nhóm 2)

6 ngày

3 ngày

2.500.000

1.500.000

4

Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng

4 ngày

2 ngày

500.000

300.000

5

Huấn luyện an toàn vận hành nồi hơi, thiết bị áp lực

4 ngày

2 ngày

500.000

300.000

6

Huấn luyện an toàn làm việc trên công trường xây dựng, làm việc trên cao

4 ngày

2 ngày

500.000

300.000

7

Huấn luyện kỹ thuật an toàn điện

4 ngày

2 ngày

500.000

300.000

8

Huấn luyện kỹ thuật an toàn hàn hơi, hàn điện

4 ngày

2 ngày

500.000

300.000

9

Huấn luyện an toàn điện

4 ngày

2 ngày

500.000

300.000

10

Huấn luyện an toàn trong sử dụng hóa chất

4 ngày

2 ngày

500.000

300.000

11

Huấn luyện an toàn trong bảo quản, vận chuyển LPG

4 ngày

2 ngày

500.000

300.000

12

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động ( Nhóm 4)

2 ngày

1

400.000

200.000

 

 

 

PHỤ LỤC 2

( Kèm theo công văn số:148/ATLĐ-TTHL, ngày 24  tháng 9 năm 2014)

 

THÔNG TIN THANH TOÁN

 

1/ Tiền mặt: Học viên nộp cho cán bộ phụ trách lớp khi ghi danh vào lớp tại buổi học đầu tiên.

2/ Chuyển khoản:

 

Tên đơn vị thụ hưởng:

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Địa chỉ:

Số 2 Đinh Lễ, Hoàn kiếm, Hà Nội

Số Tài khoản Tiền VND:

102010000109060

Số Tài khoản Tiền USD:
Ngân hàng:

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Địa chỉ ngân hàng:

37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X