Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện AT, VSLĐ và quan trắc MTLĐ

Ngày cập nhật: 08-01-2016 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Đầu mối thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận là đơn vị… Xem thêm »

Thông tư Số: 31 /2014/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

BỘ CÔNG THƯƠNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 31 /2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 02 tháng10 năm 2014   THÔNG TƯ     Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện           Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung… Xem thêm »

CT Số 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số  29-CT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 18  tháng 9  năm 2013   CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ————   Thời gian qua, công tác an toàn lao… Xem thêm »