Chiêu sinh 02 lớp giảng viên dự kiến vào tháng 4/2016 tại Hà Nội, Bắc Ninh

 

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dự kiến tổ chức 02 lớp học Giảng viên nguồn tại Hà Nội và Bắc Ninh vào tháng 4 năm 2016, kinh mời quý khách hàng có nhu cầu tham gia xin liên hệ chi tiết theo file đính kèm.

.1 (1) 1 (2) 2 (1) 2 (2)

X