THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT HOÁN ĐỔI NGÀY LÀM VIỆC DỊP NGHỈ LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2024 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ DOANH NGHIỆP

Thong bao ngay nghi cua Bo LD sau khi xin ý kiến Thủ tướng_12-4_Bản phát hành
X